ΧΕ-1461 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ " & " ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ & ΣΥΡΙΓΓΕΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΒ3Λ46907Θ-Υ09

Θέμα: ΧΕ-1461 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ " & " ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ & ΣΥΡΙΓΓΕΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 17/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/09/2023 09:01:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ3Λ46907Θ-Υ09
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου