ΣΥΜΒΑΣΗ 193/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5073836 ΤΜΗΜΑ 11 «ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ». – ΑΔΑ: ΨΤ9146907Θ-7ΥΠ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 193/2023

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5073836
ΤΜΗΜΑ 11 «ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ».
Ημερομηνία: 14/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/07/2023 12:06:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ9146907Θ-7ΥΠ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου