ΧΕ-1607 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΨΣΟΜ46907Θ-Υ3Ψ

Θέμα: ΧΕ-1607 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 31/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/08/2023 12:00:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΟΜ46907Θ-Υ3Ψ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου