ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ" – ΑΔΑ: ΨΨΖΥ46907Θ-ΙΛ6

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ"
Ημερομηνία: 25/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/07/2023 12:11:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΖΥ46907Θ-ΙΛ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου