ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ ΠΑΘ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ ΜΙΚΤΗΣ – ΑΔΑ: ΨΨΥΑ46907Θ-1ΡΔ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ ΠΑΘ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ ΜΙΚΤΗΣ
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/07/2023 12:30:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΥΑ46907Θ-1ΡΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου