Την ανάγκη εκτέλεσης των αρ.341,345,381/2022 Συμβασεων Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ " (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 97) – ΑΔΑ: ΨΠΓΦ46907Θ-ΒΘ3

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης των αρ.341,345,381/2022 Συμβασεων Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ " (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 97)
Ημερομηνία: 19/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/07/2023 12:05:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΓΦ46907Θ-ΒΘ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου