ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ – ΑΔΑ: ΨΠ8Κ46907Θ-3ΔΣ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 27/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/07/2023 12:48:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ8Κ46907Θ-3ΔΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου