ΧΕ-1396 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΓΛΥΦΑΝΟ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ , ΘΗΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ , ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΩΥΛ46907Θ-929

Θέμα: ΧΕ-1396 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΓΛΥΦΑΝΟ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ , ΘΗΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ , ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/09/2023 10:47:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΥΛ46907Θ-929
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου