ΧΕ-1316 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΙΚΟΣΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΝΙΗΟΝ KOHDEN " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΩΨΔ46907Θ-4Ξ9

Θέμα: ΧΕ-1316 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΙΚΟΣΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΝΙΗΟΝ KOHDEN " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 07/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/07/2023 09:51:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΨΔ46907Θ-4Ξ9
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου