ΧΕ-1416 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΜ5Ι46907Θ-ΤΙΔ

Θέμα: ΧΕ-1416 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2023 10:31:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ5Ι46907Θ-ΤΙΔ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου