ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΑΔΑ: ΨΛΒΡ46907Θ-4ΩΗ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 06/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/07/2023 12:52:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΒΡ46907Θ-4ΩΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου