Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 300/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΚΦΨ46907Θ-8ΣΞ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 300/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 21/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/07/2023 09:09:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΦΨ46907Θ-8ΣΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου