ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΨΟΥ – ΑΔΑ: ΨΚ7Θ46907Θ-ΔΧΕ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΨΟΥ
Ημερομηνία: 10/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/07/2023 14:18:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ7Θ46907Θ-ΔΧΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου