ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΑΔΑ: ΨΗΞΖ46907Θ-ΨΨ3

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 17/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/07/2023 14:14:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΞΖ46907Θ-ΨΨ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου