ΧΕ-1590 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 , ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡ. 16232/31/07/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. – ΑΔΑ: ΨΗ9446907Θ-ΝΦΘ

Θέμα: ΧΕ-1590 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 , ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡ. 16232/31/07/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.
Ημερομηνία: 31/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/08/2023 07:43:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ9446907Θ-ΝΦΘ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου