Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1218/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΓΩΗ46907Θ-ΟΨΙ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1218/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 19/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/07/2023 10:45:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΩΗ46907Θ-ΟΨΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου