Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ103/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ " από την εταιρεία ΛΑΓΟΣ Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΑΔΑ: ΨΓΛΙ46907Θ-ΤΑΣ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ103/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ "
από την εταιρεία ΛΑΓΟΣ Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία: 25/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/07/2023 07:54:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΛΙ46907Θ-ΤΑΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου