Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1268/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΓ7Ω46907Θ-Λ6Κ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1268/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 19/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/07/2023 09:27:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓ7Ω46907Θ-Λ6Κ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου