Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.167/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ " από την εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ – ΑΔΑ: ΨΦΛΔ46907Θ-Γ44

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.167/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ "
από την εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Ημερομηνία: 05/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/07/2023 12:03:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΛΔ46907Θ-Γ44
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου