ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ARCHITECT i200 SR-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΔΑ: ΨΕΨΨ46907Θ-Ρ9Ι

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ARCHITECT i200 SR-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία: 06/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/07/2023 13:33:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΨΨ46907Θ-Ρ9Ι
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου