ΧΕ-1447 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΕΠΙ46907Θ-ΑΕ0

Θέμα: ΧΕ-1447 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 14/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/10/2023 11:28:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΠΙ46907Θ-ΑΕ0
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου