ΧΕ-1529 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8 – ΑΔΑ: ΨΔΘΣ46907Θ-Ζ3Ν

Θέμα: ΧΕ-1529 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8
Ημερομηνία: 20/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/09/2023 09:53:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΘΣ46907Θ-Ζ3Ν
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου