ΧΕ-1471 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 815/2023 – ΑΔΑ: ΨΔΩΞ46907Θ-Δ0Γ

Θέμα: ΧΕ-1471 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 815/2023
Ημερομηνία: 17/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/07/2023 08:55:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΩΞ46907Θ-Δ0Γ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου