ΧΕ-1385 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΔ9Ξ46907Θ-ΜΟΣ

Θέμα: ΧΕ-1385 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 12/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/08/2023 14:05:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ9Ξ46907Θ-ΜΟΣ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου