ΧΕ-1450 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΡΟΟΜΕΤΡΟ" , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΧΚΙ46907Θ-ΜΥΨ

Θέμα: ΧΕ-1450 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΡΟΟΜΕΤΡΟ" , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 14/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/09/2023 08:58:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΚΙ46907Θ-ΜΥΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου