ΧΕ-1591 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΑΖΥ46907Θ-ΡΗ5

Θέμα: ΧΕ-1591 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 31/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/09/2023 11:48:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΖΥ46907Θ-ΡΗ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου