Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.449/2022 Συμβασης Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ " από την εταιρεία MEDICARE HELLAS AE – ΑΔΑ: ΨΑΙΖ46907Θ-725

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.449/2022 Συμβασης Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ "
από την εταιρεία MEDICARE HELLAS AE
Ημερομηνία: 19/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/07/2023 11:02:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΙΖ46907Θ-725
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου