Παράταση της διάρκειας συγχρηματοδότησης του ενταγμένου επικουρικού προσωπικού στην πράξη «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5070602 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.5007/2022, ως την 31η Δεκεμβρίου 2023 – ΑΔΑ: Ψ9ΒΔ46907Θ-6ΥΗ

Θέμα: Παράταση της διάρκειας συγχρηματοδότησης του ενταγμένου επικουρικού προσωπικού στην πράξη «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5070602 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.5007/2022, ως την 31η Δεκεμβρίου 2023
Ημερομηνία: 31/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/07/2023 08:27:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΒΔ46907Θ-6ΥΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου