ΧΕ-1466 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: Ψ9ΟΔ46907Θ-ΕΤΗ

Θέμα: ΧΕ-1466 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 17/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/09/2023 09:01:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΟΔ46907Θ-ΕΤΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου