ΧΕ-1463 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: Ψ8ΟΟ46907Θ-Ζ2Τ

Θέμα: ΧΕ-1463 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 17/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/10/2023 11:33:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΟΟ46907Θ-Ζ2Τ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου