Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ8ΗΨ46907Θ-ΕΙΒ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 11/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/07/2023 11:41:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΗΨ46907Θ-ΕΙΒ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου