ΧΕ-1367 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΤΡΙΒΛΙΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: Ψ7ΤΨ46907Θ-ΝΜΝ

Θέμα: ΧΕ-1367 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΤΡΙΒΛΙΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 12/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/08/2023 08:34:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΤΨ46907Θ-ΝΜΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου