ΧΕ-1364 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: Ψ6ΒΖ46907Θ-4ΙΣ

Θέμα: ΧΕ-1364 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 12/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2023 12:03:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΒΖ46907Θ-4ΙΣ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου