ΧΕ-1598 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ " ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: Ψ4ΩΙ46907Θ-85Β

Θέμα: ΧΕ-1598 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ " ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 31/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/08/2023 09:15:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΩΙ46907Θ-85Β
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου