ΧΕ-1383 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 477/2022 – ΑΔΑ: Ψ48Ν46907Θ-Ψ18

Θέμα: ΧΕ-1383 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 477/2022
Ημερομηνία: 12/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/10/2023 11:31:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ48Ν46907Θ-Ψ18
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου