ΧΕ-1505 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1011/2023 – ΑΔΑ: Ψ44246907Θ-Ψ1Α

Θέμα: ΧΕ-1505 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1011/2023
Ημερομηνία: 19/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/07/2023 08:57:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ44246907Θ-Ψ1Α
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου