ΧΕ-1321 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΗΜΙΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: Ψ3Β546907Θ-ΕΒΩ

Θέμα: ΧΕ-1321 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΗΜΙΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 07/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/08/2023 07:48:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Β546907Θ-ΕΒΩ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου