ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ COOKIES ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΑΔΑ: Ψ3Ο246907Θ-ΧΛ2

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ COOKIES ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ημερομηνία: 25/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/07/2023 10:28:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Ο246907Θ-ΧΛ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου