ΧΕ-1374 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: Ψ30Δ46907Θ-1Ε6

Θέμα: ΧΕ-1374 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 12/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2023 13:18:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ30Δ46907Θ-1Ε6
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου