ΧΕ-1606 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: Ψ1Λ646907Θ-ΨΓΝ

Θέμα: ΧΕ-1606 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 31/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/08/2023 11:16:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Λ646907Θ-ΨΓΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου