Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ0ΜΠ46907Θ-16Ξ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 05/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/07/2023 08:32:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΜΠ46907Θ-16Ξ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου