ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ) – ΑΔΑ: ΩΝΖΕ46907Θ-0ΤΥ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ)
Ημερομηνία: 28/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/07/2023 14:47:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΖΕ46907Θ-0ΤΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου