ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ". – ΑΔΑ: 9Τ6Ξ46907Θ-Α4Υ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ".
Ημερομηνία: 18/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/07/2023 11:56:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Τ6Ξ46907Θ-Α4Υ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου