ΧΕ-1437 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 9ΨΩΖ46907Θ-ΘΤΨ

Θέμα: ΧΕ-1437 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/07/2023 14:58:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΩΖ46907Θ-ΘΤΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου