ΧΕ-1326 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9ΩΥΘ46907Θ-ΒΒΚ

Θέμα: ΧΕ-1326 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 07/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/07/2023 09:11:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΥΘ46907Θ-ΒΒΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου