ΧΕ-1422 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9ΟΤΜ46907Θ-Χ25

Θέμα: ΧΕ-1422 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2023 12:05:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΤΜ46907Θ-Χ25
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου