ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 29/2023 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 259.982,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 322.377,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δυνατότητα ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης για χρονικό διάστημα ενός (1) επιπλέον έτους, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 259.982,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 322.377,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. – ΑΔΑ: 9ΟΠΒ46907Θ-ΨΞΒ

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 29/2023
Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 259.982,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 322.377,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δυνατότητα ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης για χρονικό διάστημα ενός (1) επιπλέον έτους, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 259.982,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 322.377,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Ημερομηνία: 03/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/07/2023 14:17:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΠΒ46907Θ-ΨΞΒ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου