ΧΕ-1439 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ & ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9ΩΨΗ46907Θ-ΩΛΥ

Θέμα: ΧΕ-1439 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ & ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 14/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/09/2023 12:59:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΨΗ46907Θ-ΩΛΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου