Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΑΦΑΝΔΡΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9Ω2Ι46907Θ-ΓΙ5

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΑΦΑΝΔΡΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 11/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/07/2023 11:34:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω2Ι46907Θ-ΓΙ5
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου