Την έγκριση σκοπιμότητας διενεργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμου και Τεχνικων Προδιαγραφων για την προμηθεια των ειδων "ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ" (CPV 33170000-2) (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 65) – ΑΔΑ: 9ΚΓ946907Θ-Ν9Ε

Θέμα: Την έγκριση σκοπιμότητας διενεργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμου και Τεχνικων Προδιαγραφων για την προμηθεια των ειδων "ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ"
(CPV 33170000-2) (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 65)
Ημερομηνία: 19/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/07/2023 11:47:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΓ946907Θ-Ν9Ε
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου